Modificació puntual nº 7 del pla general

Tràmit de consulta prèvia, per termini de vint dies, als efectes del que disposa l’article 49 bis de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació de l’Territori, Urbanisme i Paisatge

Es tracta d’una parcel·la que compta amb una estructura pràcticament acabada. Segons l’informe tècnic, si no es modifica el planejament, es considera que la situació en què es troba la parcel·la romandrà en el temps i el procés edificatori iniciat no conclourà fins que el mercat immobiliari genere una important demanda d’usos comercial i terciaris que motive intervernir en una estructura existent i adequar-la a la regulació vigent. Fins aleshores, la situació d’abandonament i l’evident impacte paisatgístic que genera l’estructura existent romandrà.
[Redacció]