Més aliment, menys desaprofitament

Els aliments es perden i malbaraten al llarg de tota la cadena de subministrament d’aliments, des de la producció agrària inicial fins al consum final en la llar o en la restauració. Per això és fonamental escometre aquest problema en el conjunt de la cadena alimentària, però tenint en consideració les circumstàncies específiques de cadascuna de les seues fases.

Xifres de les pèrdues i el desaprofitament d’aliments

Què són les pèrdues i el desaprofitament d’aliments?
Són aquells aliments o begudes que sent aptes per al consum humà, acaben per no ser consumits per l’home, bé per descarte o per deterioració.
  • No es considera desaprofitament les parts no comestibles que s’eliminen durant els processos de transformació i preparació del menjar com a pelades, ossos, espines de peix, vísceres, corfes d’ous, etc.
  • Es considera desaprofitament les fruites i hortalisses que per presentar formes o aparences estranyes no són consumides, els aliments que es desbaraten per conservació inadequada, els productes amb data de caducitat sobrepassada, etc.
Representació esquemàtica de la definició de pèrdues i desaprofitament d’aliments al llarg de la cadena alimentària

Les pèrdues i el desaprofitament d’aliments poden produir-se en totes els eslavons de la cadena alimentària: en el camp, en les indústries de transformació, en la distribució, en els menjadors escolars, en els restaurants i a les cases dels mateixos consumidors. Les causes no són sempre les mateixes, i varien segons el tipus de producte, la producció, l’emmagatzematge, el transport, l’envasament i, finalment, els mals hàbits o la falta de conscienciació dels consumidors.

Què puc fer jo?

S’ha comprovat que l’economia lineal no funciona. Utilitzar les matèries primeres per a fabricar productes que després s’utilitzen i s’eliminen és insostenible. Els recursos naturals com l’aigua, sòl i energia comencen a escassejar i és el moment de començar a comprometre’ns amb la cura del medi ambient i la reducció del desaprofitament d’aliments. Apostem per una economia circular, proposant un nou model de societat que use i optimitze els estocs, aigua, energia i residus d’una manera sostenible, l’objectiu de la qual siga l’eficiència de l’ús dels recursos aplicant la regla de les 4R (Reduir, Reutilitzar, Redistribuir i Reciclar).

Aquest objectiu d’aconseguir major eficiència en l’ús dels recursos ha d’involucrar a tots els agents presents en la cadena alimentària.

L’agricultura, la ramaderia i la pesca són l’origen dels aliments que després de ser produïts passen a través de diferents fases en la cadena alimentària per a patir una menor o major transformació fins a aconseguir les característiques requerides per a la seua venda.

Actualment, un terç dels aliments produïts per a consum humà es perd o malbarata al llarg de la cadena alimentària, per multitud de causes (biològiques, químiques, mecàniques, físiques, tecnològiques, logístiques i organitzatives, de comportament…) amb l’impacte ambiental, social i econòmic que això comporta.

Descobreix les claus del desaprofitament d’aliments en cadascuna de les fases de la cadena alimentària, sense oblidar que la comunicació i coordinació entre els diferents agents de la cadena és molt important i que les mesures adoptades en una fase pot ser la solució en una altra fase posterior. Tots podem col·laborar per a aconseguir una producció i consum responsable i un sistema alimentari sostenible!

Més informació de la campanya ‘Més aliment, menys desaprofitaments’

https://www.menosdesperdicio.es/

[Redacció]