Cuidadors i cuidadores no professionals poden tornar a cotitzar a la seguretat social a compte de l’Estat.


Des del passat 1 d’abril el col·lectiu de cuidadors i cuidadores no professionals pot subscriure un conveni especial per a sol·licitar que l’Estat pague les seues quotes a la seguretat social, recuperant un dret que havien perdut el gener del 2013.


Si fins ara el cuidador havia de fer-se càrrec de les seues cotitzacions aquesta nova mesura permetrà que milers de persones, de les quals la majoria són dones, puguen integrar-se en el conveni sense que això els supose cap cost. Si cuida a un familiar dependent, per tant, ja pot demanar que l’Estat cotitze per vosté.
Subscriure el conveni especial amb la Seguretat Social no té cap cost i el principal avantatge que portarà aquesta disposició afectarà la vida laboral, ja que els anys dedicats a cura de la persona dependent també podran generar dret a prestacions com la de jubilació o la d’incapacitat permanent.
Aquest conveni està dirigit a tots aquells que estiguen designats com a cuidadors no professionals en el Programa Individual d’Atenció, elaborat pels Serveis Socials dels municipis. Per a poder accedir a ell és imprescindible que el cuidador no estiga donat d’alta en la Seguretat Social en cap règim a temps complet. També és important tindre en compte que la persona que rep les cures ha de tindre reconeguda la prestació econòmica de dependència.

Expliquem com es pot sol·licitar la cotització:
Els interessats han de presentar la sol·licitud en les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social on trobaran un formulari dedicat únicament a aquest efecte. També es pot sol·licitar en la seu electrònica des del servei d’«alta en conveni especial». Per a poder fer-ho a través d’Internet és necessari disposar d’un certificat electrònic.
La base mensual de cotització serà la mínima que s’establisca en el règim general de la Seguretat Social. En cas que el cuidador opte per una base de cotització superior l’Administració de l’Estat assumirà la quantitat corresponent a la mínima i el cuidador haurà d’abonar la diferència fins a la quantia desitjada.
Els qui no estiguen encara adscrits al conveni i tinguen un dependent a càrrec seu amb la prestació reconeguda abans de l’1 d’abril de 2019, tindran tres mesos per a presentar la sol·licitud perquè la cotització tinga efectes retroactius des de principis d’aquest mes. A partir del 30 de juny el conveni tindrà efecte des de la data de subscripció.

[Sacha Sánchez]