Any 2020: ampliació permís per naixement adopció o acolliment

L’entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, va significar l’aplicació gradual de la regulació continguda en l’article 48 de l’Estatut dels treballadors.

Ampliacions de permisos per a l’any 2020:

Naixement:

A partir de l’1 de gener de 2020 s’amplia el permís per al pare o per a l’altra mare, que té un període de suspensió total de 12 setmanes, de les quals les 4 primeres ha de gaudir-les de manera ininterrompuda immediatament després del part.

La mare biològica pot cedir un període de fins a 2 setmanes del seu període de suspensió de gaudiment no obligatori.

En el supòsit d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment:

  1. A partir de l’1 de gener de 2020, cada persona adoptant, acollidora o guardadora disposa d’un període de suspensió de 6 setmanes, a gaudir a temps complet, de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
  2. Juntament amb les 6 setmanes de gaudiment obligatori, ambdues poden disposar d’un total de 16 setmanes de gaudiment voluntari, també a percebre de manera ininterrompuda dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial.
  3. Cada persona adoptant, acollidora o guardadora pot gaudir individualment d’un màxim de 10 setmanes sobre les 16 setmanes totals de gaudiment voluntari, i queden les restants sobre el total a la disposició de l’altra persona.
  4. Quan les dues persones que exercisquen aquest dret treballen en la mateixa empresa, aquesta pot limitar el gaudiment simultani de les 16 setmanes voluntàries.
  5. El gaudiment dels períodes ha de comunicar-se a l’empresa amb 15 dies d’antelació.

[Redacció]