Ajudes del Pla Renove de Finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l’adhesió de comerços i empreses instal·ladores. [2020/220]

Aquesta iniciativa es concreta en un Pla de Reforma Interior d’Habitatges, Pla Renhata, que contempla subvencions a les persones propietàries, usufructuàries o inquilines dels habitatges, per a actuacions sobre els elements privatius d’aquests i dirigides a l’adequada conservació de l’immoble, la millora de la qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat.

Durant la segona mitat del segle XX, la Comunitat Valenciana va patir un creixent procés d’urbanització i d’edificació, en el qual el parc edificatori construït es va caracteritzar per uns baixos paràmetres de qualitat energètica. A nivell d’envolupant tèrmica, fins a l’entrada en vigor de la Normativa Bàsica de l’Edificació NBE-CT-79, sobre condicions tèrmiques dels edificis, en 1979, els edificis es dissenyaven i construïen, majoritàriament, sense aïllament. A més, la falta de manteniment d’aquests edificis ha portat a un deteriorament dels tancaments i a una disminució de l’estanquitat en les fusteries exteriors, que suposa un augment de la ja elevada demanda energètica d’aquests edificis.

No obstant això, la demanda energètica i per consegüent, el consum d’energia total d’aquests edificis pot reduir-se significativament incentivant la reforma tèrmica de les finestres de la façana.

La rehabilitació de finestres mitjançant la instal·lació d’aquests envidriaments i marcs suposa una de les accions més eficaces per a la millora de l’eficiència energètica d’un edifici. No obstant això, aquestes actuacions suposen un sobrecost que varia segons les prestacions energètiques dels envidriaments i marcs. Una rehabilitació tèrmica suposa una reducció del consum energètic total de l’edifici d’entre un 5 % i un 10 % anual i per tant és menor la factura energètica associada a calefacció i refrigeració que ha de pagar la persona consumidora.

[Més Informació]