RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l’adhesió de comerços i empreses instal·ladores. [2020/220]

Aquesta iniciativa es concreta en un Pla de Reforma Interior d’Habitatges, Pla Renhata, que contempla subvencions a les persones propietàries, usufructuàries o inquilines dels habitatges, per a actuacions sobre els elements privatius d’aquests i dirigides a l’adequada conservació de l’immoble, la millora de la qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat.

Durant la segona mitat del segle XX, la Comunitat Valenciana va patir un creixent procés d’urbanització i d’edificació, en el qual el parc edificatori construït es va caracteritzar per uns baixos paràmetres de qualitat energètica. A nivell d’envolupant tèrmica, fins a l’entrada en vigor de la Normativa Bàsica de l’Edificació NBE-CT-79, sobre condicions tèrmiques dels edificis, en 1979, els edificis es dissenyaven i construïen, majoritàriament, sense aïllament. A més, la falta de manteniment d’aquests edificis ha portat a un deteriorament dels tancaments i a una disminució de l’estanquitat en les fusteries exteriors, que suposa un augment de la ja elevada demanda energètica d’aquests edificis.

No obstant això, la demanda energètica i per consegüent, el consum d’energia total d’aquests edificis pot reduir-se significativament incentivant la reforma tèrmica de les finestres de la façana.

La rehabilitació de finestres mitjançant la instal·lació d’aquests envidriaments i marcs suposa una de les accions més eficaces per a la millora de l’eficiència energètica d’un edifici. No obstant això, aquestes actuacions suposen un sobrecost que varia segons les prestacions energètiques dels envidriaments i marcs. Una rehabilitació tèrmica suposa una reducció del consum energètic total de l’edifici d’entre un 5 % i un 10 % anual i per tant és menor la factura energètica associada a calefacció i refrigeració que ha de pagar la persona consumidora.

[Més Informació]