L’última Junta de Govern de novembre aprovà l’adjudicació del servei de neteja i recollida de fem.

Després de sotmetre’s al pertinent estudi tècnic, es va resoldre que la proposta presentada per la mercantil S. A. Agricultors de la Vega de València, fou la que major puntuació ha obtingut, després d’avaluar-se els criteris automàtics i els que implicaven un judici de valor.

Les dades de tota la tramitació d’aquest expedient es poden trobar en  l’enllac següent…

Després d’analitzar tota la informació dels plecs tècnic i administratiu, què suposa la nova contractació?, en què millorarà la qualitat de vida de les veïnes i veïns de la Pobla de Vallbona?

 • Control de la qualitat del servei. L’Ajuntament podrà reduir el pagament trimestral de fins al 10% en funció d’uns paràmetres de qualitat.
 • S’unifiquen els serveis de neteja viària i recollida de fem. Açò facilitarà que l’entorn de les ubicacions de contenidors es mantinga en condicions de salubritat i neteja òptimes en recaure la responsabilitat sobre el mateix contractista.
 • Ampliació de personal i mitjans materials.
 • Renovació de tots els contenidors i vehicles.
 • Recollida de voluminosos i mobles a la porta de casa de dilluns a divendres amb un telèfon d’atenció per a coordinar les recollides.
 • Recollida especial de poda per a volums especials.
 • Neteja mensual de tots els contenidors. Les aigües brutes es transportaran fins a l’EDAR CAMP DE TÚRIA I, on s’abocaran per a la seua depuració. Queda prohibit l’abocament directe a la xarxa de clavegueram.

Més informació en el plec tècnic…

Pel que fa a la millora de les clàusules socials i medi ambientals, els plecs introdueixen algunes condicions en aquest sentit:
 • Foment de la igualtat de gènere.  “Atès que en els sectors d’activitat a què pertanyen els serveis objecte d’aquest contracte les dones es troben menys representades, el contractista haurà de contractar per a l’execució del contracte a un nombre de dones que constituïsquen el 50% de les noves incorporacions de personal”.
 • Accessibilitat per als usuaris. Es valoren en les millores aportades en els projectes actuacions que milloren l’accessibilitat física i sensorial als contenidors.
 • Vehicles (EURO VI). Vehicles de baixes emissions de CO2.
 • Foment de la mobilitat elèctrica. Es valoren els vehicles elèctrics oferits.

[Redacció]